The Liston on the island of Corfu/ Liston na wyspie Korfu [ENG|PL]

The Liston on the island of Corfu is a wide promenade on Spianada Square, the largest square in the Balkans.Liston na wyspie Korfu to szeroki deptak przy placu Spianada, największym placu na Bałkanach.

IMG_20220708_115454.jpg

The Liston is a very specific historical place of the Old Town, as the promenade is located next to beautiful townhouses with arches, similar to the Cloth Hall in Krakow.Liston to bardzo specyficzne historyczne miejsce Starego Miasta, deptak znajduje się bowiem koło pięknych kamieniczek z łukami, podobnych do Sukiennic w Krakowie.

IMG_20220708_115523.jpg

IMG_20220708_115302.jpg

IMG_20220708_115503.jpg

Construction of the townhouses and promenade began in 1807, when the island of Corfu was under French rule and Napoleon Bonaparte and his wife were staying there.Budowa kamieniczek i promenady rozpoczęła się w 1807 roku, kiedy wyspa Korfu znajdowała się pod panowaniem francuskim i przebywał na niej Napoleon Bonaparte ze swoją małżonką.

IMG_20220708_115254.jpg

IMG_20220708_114950.jpg

IMG_20220708_114957.jpg

The design by Frenchman Mathieu de Lesseps referred to the famous Rue de Rivoli in Paris and indeed the resemblance is great.Projekt Francuza Mathieu de Lesseps nawiązywał do słynnego Rue de Rivoli w Paryżu i rzeczywiście podobieństwo jest duże.

IMG_20220101_174040.jpg

IMG_20220101_182128.jpg

The buildings in the center of the city, near the Old and New Fortress, were originally intended for the French army but over time it became quite different.Budynki w centrum miasta, w pobliżu Starej i Nowej Twierdzy, pierwotnie miały być przeznaczone dla wojska francuskiego ale z czasem stało się zupełnie inaczej.

20170905_103838.jpg

20170905_104000.jpg

As for the name Liston, there are two versions of its meaning.The first refers to the Libro d'Oro, the famous list of Venetian nobility, and it is said that only those on it were allowed to walk on the promenade.Jeśli chodzi o nazwę Liston, to istnieją dwie wersje jej znaczenia.Pierwsza nawiązuje do Libro d'Oro, słynnej listy szlachty weneckiej i podobno tylko osoby na niej wpisane mogły spacerować po promenadzie.
The second meaning of the name Liston is precisely a marble-lined promenade in the center of the city in the dialect of the Venetian Republic. So we can walk on Liston not only in Corfu but also in Venice or Verona.Drugie znaczenie nazwy Liston to właśnie promenada w centrum miasta wyłożona marmurem w dialekcie Republiki Weneckiej. Możemy więc spacerować po Liston nie tylko na Korfu ale także w Wenecji czy w Veronie.
Since Corfu was under Venetian rule for many years, not only Liston is a remnant from that time, but also the entire Old Town and many traditions that are still maintained today.Ponieważ Korfu było wiele lat pod panowaniem weneckim, nie tylko Liston jest pozostałością z tamtych czasów, ale i całe Stare Miasto oraz wiele tradycji podtrzymywanych do dziś.

IMG_20220708_115007.jpg

IMG_20220708_115114.jpg

Currently, Liston is a favorite destination for Greeks and tourists alike. The charming townhouses with arches house cafes and restaurants, some of which have been in business for hundreds of years (of course, the owners change).Aktualnie Liston jest ulubionym miejscem spotkań zarówno Greków jak i turystów. W uroczych kamieniczkach z łukami znajdują się kawiarnie i restauracje, niektóre z nich działają już setki lat (oczywiście właściciele się zmieniają).

IMG_20220101_182121.jpg

IMG_20220101_182021.jpg

Here we can start and end our tour of the Old Town - look at the Palace, Spianada Square and the Old Fortress.Here we can enjoy a coffee and feel the rich history of the place.Tutaj możemy rozpocząć i zakończyć zwiedzanie Starego Miasta - popatrzeć na Pałac, plac Spianada i Starą Twierdzę.Tutaj możemy napić się kawy i poczuć bogatą historię tego miejsca.

IMG_20220708_115011.jpg

IMG_20220708_115019.jpg

IMG_20220708_110805.jpg

Copyright @grecki-bazar-ewy.