[ENG] The second life of a favorite jacket (broken zipper). [PL] Drugie życie ulubionej kurtki (zepsuty zamek).

Zippers in garments have a tendency to like to break. They break in various ways, either something slips out, or it doesn't fasten, or it breaks and some small part falls off.

If the zipper on our favorite garment breaks, we can try to part with our favorite garment or try to salvage it. I always choose the latter solution - I try to salvage a still usable garment, especially if I like it.

Zamki w odzieży mają to do siebie, że lubią się psuć. Psują się na różne sposoby, albo coś się wysunie, albo się nie zapina, albo złamie się i odpadnie jakaś drobna część.
Jeśli zepsuje się zamek w naszej odzieży, możemy spróbować rozstać się z ulubionym ciuchem albo spróbować go ratować. Ja zawsze wybieram to drugie rozwiązanie - próbuję ratować nadającą się jeszcze do użytku odzież, zwłaszcza jeśli ją lubię.

IMG_20231110_132844.jpg

IMG_20231110_132706.jpg

The fact is, that the zipper is difficult to save rally, it is best to replace it with a new one. This can be done at a tailor shop or by yourself.
I, fortunately, can sew, so I do it myself. Unfortunately, replacing the zipper in a jacket is not easy because the jacket usually has inner layers of insulation and lining. Evenly sewing a new zipper takes time and precision.

Faktem jest, że zamek trudno jest uratować, wiec najlepiej jest wymienić go na nowy. Można to zrobić w zakładzie krawieckim albo samemu.
Ja na szczęście potrafię szyć, więc robię to sama. Niestety wymiana zamka w kurtce nie jest prosta ponieważ kurtka ma zazwyczaj wewnętrzne warstwy ocieplenia i podszewkę. Równe wszycie nowego zamka wymaga czasu i precyzji.

IMG_20231110_122151.jpg

IMG_20231110_125330.jpg

I recently came up with a new idea - sewing a new zipper next to the old one. This procedure is quite simple. Besides, double zippers are also fashionable and I have seen them in many collections.

Niedawno wpadłam na nowy pomysł - wszycie nowego zamka obok starego. Ten zabieg jest dosyć prosty. Poza tym podwójne zamki też są modne i widziałam je w wielu kolekcjach.

IMG_20231110_121446.jpg

IMG_20231110_121522.jpg

Of course, it is best to match the new zipper. It must be at least the same length and the right thickness. After all, a thin zipper for a dress will not fit a jacket and vice versa.

Oczywiście najlepiej należy dopasować nowy zamek. Musi być co najmniej tej samej długości i odpowiedniej grubości. Przecież cienki zamek do sukienki nie będzie pasował do kurtki i odwrotnie.

IMG_20231110_121628.jpg

IMG_20231110_121901.jpg

IMG_20231110_122035.jpg

I sew the new zipper slowly and carefully to the edge of the old (broken) one - first on one side and then on the other. Fortunately, the zipper to the jacket can be opened completely, and this makes things very easy.

Nowy zamek doszywam powoli i dokładnie do brzegu starego (zepsutego) - najpierw z jednej strony a potem z drugiej. Na szczęście zamek do kurtki można całkowicie otworzyć, a to bardzo ułatwia sprawę.

IMG_20231110_122426.jpg

IMG_20231110_122121.jpg

When my new double zipper was ready, I decided to decorate it a bit more. Why not?
Even small changes and additions can transform our clothes. I like such creativity very much!

Kiedy mój nowy podwójny zamek był już gotowy, postanowiłam jeszcze trochę go ozdobić. Czemu nie?
Nawet niewielkie zmiany i dodatki mogą odmienić nasze ubrania. Bardzo lubię taką kreatywność!

IMG_20231110_132805.jpg

IMG_20231110_132822.jpg

IMG_20231110_130430.jpg

IMG_20231110_130549.jpg

Copyright and photos by @grecki-bazar-ewy.