[ENG] Second life of old chairs [PL] Drugie życie starych krzeseł

I was sad to see the abandoned chairs at the local death segregation point. Especially since these chairs were not in deplorable condition at all.
The metal, sturdy chairs, of course, needed to be painted and the upholstery on the seat replaced, but this can be done, of course, if someone wants to. And I just felt like it.

Przykro mi było patrzeć na porzucone krzesła w miejscowym punkcie segregacji śmierci. Zwłaszcza że te krzesła wcale nie były w opłakany stanie.
Metalowe, solidne krzesła wymagały oczywiście malowania i wymiany obicia na siedzisku, ale to przecież da się zrobić, oczywiście jeśli komuś się chce. A mi się właśnie zachciało.

IMG_20230603_143944.jpg

This year's autumn, warm and sunny in Corfu, was favorable for various works in the garden. And it was in the shade of the olive trees that I dealt with old chairs to give them a second life.

Tegoroczna jesień, ciepła i słoneczna na Korfu, sprzyjała różnym pracom w ogrodzie. I właśnie w cieniu drzew oliwnych zajmowałam się starymi krzesłami żeby dać im drugie życie.

IMG_20230603_143916.jpg

First I cleaned them with the help of my husband and his magic tools.
Then I painted the furniture a matte graphite color, which seemed neutral and warm to me.

Najpierw je oczyściłam z pomocą męża i jego magicznych narzędzi.
Potem pomalowałam meble na matowy grafitowy kolor, który wydał mi się neutralny i ciepły.

IMG_20230603_143908.jpg

Then it was time to replace the upholstery of the chair seats. I color-matched the fabric that had been lying around for a long time in my sewing closet, on the rest for something.

Potem nadszedł czas na wymianę obicia siedzisk krzeseł. Dopasowałam kolorystycznie materiał, który leżakował od dawna w mojej szafie krawieckiej, na reszcie na coś się przydał.

IMG_20230603_140559.jpg

I measured the chair seats and cut squares of the right size from the chosen material.
In one of my husband's suitcases, full of DIY treasures, I found the right small nails. Still a hammer and pincers - I had everything I needed.

Zmierzyłam siedziska krzeseł i wycięłam z wybranego materiału kwadraty odpowiedniej wielkości.
W jednej z walizek męża, pełnej skarbów dla majsterkowicza, znalazłam odpowiednie małe gwoździe. Jeszcze młotek i obcęgi - miałam wszystko czego potrzebowałam.

IMG_20230603_140625.jpg

IMG_20230603_140549.jpg

It was a bit of a struggle to match the material to the seats of the chairs, this work required time and patience.
I had to stretch the material well. I started fixing with nails from the corners of the seat and advanced slowly to the sides.
With each successive chair I gained skill and speed of movement.

Z dopasowaniem materiału do siedzisk krzeseł było trochę zachodu, ta praca wymagała czasu i cierpliwości.
Musiałam dobrze naciągnąć materiał. Mocowanie gwoźdźmi zaczynałam od rogów siedziska i posuwałam się powoli na boki.
Z każdym kolejnym krzesłem nabierałam wprawy i szybkości ruchów.

IMG_20230603_141118.jpg

IMG_20230603_142211.jpg

IMG_20230603_141101.jpg

IMG_20230603_141400.jpg

IMG_20230603_141110.jpg

The best reward for my work in the garden were the beautiful chairs, quite like new and almost free.
I don't know yet where I will set them up but they will definitely come in handy.

Najlepszą nagrodą za moją pracę w ogrodzie były piękne krzesła, całkiem jak nowe i prawie za darmo.
Jeszcze nie wiem gdzie je ustawię ale na pewno się przydadzą.

IMG_20230603_142219.jpg

IMG_20230603_141518.jpg

IMG_20230603_141529.jpg

IMG_20230603_143908.jpg

IMG_20230603_144001.jpg

Copyright and photos by @grecki-bazar-ewy.