Palace of St. Michael and George in Corfu / Pałac Świętych Michała i Jerzego na Korfu. [ENG/PL]

I invite you to see the Palace of Saints Michael and George, which is located on the outskirts of Corfu's Old Town.Zapraszam do obejrzenia Pałacu Świętych Michała i Jerzego, który znajduje się na obrzeżach Starego Miasta Korfu.

IMG_20230314_191746.jpg

IMG_20230314_191828.jpg

IMG_20230314_191902.jpg

IMG_20230314_191702.jpg

Construction of the palace began in 1815, when the island of Corfu was under British rule. Stone specially imported from Malta was used in its construction. It is the largest building in the Ionian Islands and the second largest in Greece (after Othon's Palace in Athens, which currently houses the Greek Parliament).Budowę pałacu rozpoczęto w 1815 roku, kiedy wyspa Korfu znajdowała się pod panowaniem brytyjskim. Do jego budowy wykorzystano kamień specjalnie sprowadzony z Malty. Jest to największa budowla Wysp Jońskich i druga co do wielkości w Grecji (po Pałacu Othona w Atenach, w którym aktualnie mieści się Parlament Grecji).

IMG_20220708_114801.jpg

IMG_20220708_114806.jpg

IMG_20220708_114758.jpg

In addition to the British authorities, the palace was to be the headquarters of the new Order of Archangel Michael and Saint George - hence its name, which remains today.Oprócz władz brytyjskich, pałac miał być siedzibą nowego Zakonu Archanioła Michała i Świętego Jerzego - stąd jego nazwa, która pozostała do dziś.

IMG_20220708_113553.jpg

IMG_20220708_114746.jpg

IMG_20220708_113604.jpg

When the Ionian Islands, including Corfu, were annexed to Greece in 1864, the Palace became the occasional residence of the royal family. The royal chambers were decorated with splendor on the second floor, the rooms on the second floor were occupied by the royal guard and the first floor by support staff.Kiedy w 1864 roku Wyspy Jońskie, w tym Korfu, zostały przyłączone do Grecji, Pałac stał się okazjonalną rezydencją rodziny królewskiej. Królewskie komnaty urządzono z przepychem na pierwszym piętrze, pomieszczenia na drugim piętrze zajmowała gwardia królewska a parter personel pomocniczy.

IMG_20220708_113511.jpg

IMG_20220708_113416.jpg

IMG_20220708_113515.jpg

IMG_20220708_113351.jpg

After the Balkan wars and after World War I, the palace suffered and its use changed.Po wojnach bałkańskich i po I wojnie światowej pałac ucierpiał i zmieniało się jego zastosowanie.

IMG_20220708_113332.jpg

IMG_20220708_113328.jpg

IMG_20220708_112701.jpg

IMG_20220708_112825.jpg

In 1923 it was decided to establish the Museum of Asian Art in this grand palace. This museum still functions today and is the only one of its kind in Greece. The first exhibits, as many as 10500, are the sizable collection of Grigoros Manos.W 1923 roku podjęto decyzję o utworzeniu w tym wielkim pałacu Muzeum Sztuki Azjatyckiej. Muzeum to funkcjonuje do dziś i jest jedynym tego typu w Grecji. Pierwsze eksponaty, aż 10500, to spora kolekcja Grigorosa Manosa.

IMG_20220708_113449.jpg

IMG_20230314_191724.jpg

I haven't been to the museum yet but I will definitely visit it during this summer, of course, together with my older grandson, who will again spend his vacation with me. I'm already looking forward to it!W muzeum jeszcze nie byłam ale na pewno je odwiedzę podczas tegorocznego lata, oczywiście razem ze starszym wnukiem, który znowu spędzi u mnie wakacje. Już nie mogę się doczekać!

IMG_20220708_112918.jpg

IMG_20220708_112721.jpg

IMG_20220708_112607.jpg

For now, we saw the Palace from the outside, learned about its history and saw the large palace garden overlooking the sea.Póki co obejrzeliśmy Pałac z zewnątrz, poznaliśmy jego historię i zobaczyliśmy wielki pałacowy ogród z widokiem na morze.

IMG_20220708_113707.jpg

IMG_20220708_113614.jpg

IMG_20220708_113258.jpg

IMG_20220708_113306.jpg

IMG_20220708_113252.jpg

The palace garden has flowers, benches and a lot of trees. One of them is really special, it's phytolacca dioica (ombu) - a beautiful and large specimen. You could hide between the trunks of this tree.W pałacowym ogrodzie znajdują się kwiaty, ławeczki i sporo drzew. Jedno z nich jest na prawdę wyjątkowe, to phytolacca dioica (ombu) - piękny i wielki okaz. Można by się schować pomiędzy pniami tego drzewa.

IMG_20220708_112515.jpg

IMG_20220708_112540.jpg

IMG_20220708_112528.jpg

IMG_20220708_112519.jpg

IMG_20220708_112503.jpg

Text and photos by @grecki-bazar-ewy.