My next two DIY macramé / Moje kolejne dwie makramy DIY [ENG/PL]

I decided that my first macramé definitely needed company, so I made two more.

Uznałam że moja pierwsza makrama zdecydowanie potrzebuje towarzystwa, więc zrobiłam dwie kolejne.

IMG_20230427_165305.jpg

IMG_20230427_165317.jpg

The fact is that they had been almost ready since last year.
Well, last year I crocheted two pictures (posts and chain) because I came up with such decorative pillows for my bedroom.
However, when I sewed the second finished picture to the pillowcase that I had sewn earlier, something clicked in my head and the project stopped appealing to me.

Faktem jest, że one były już prawie gotowe od zeszłego roku.
Otóż w zeszłym roku zrobiłam na szydełku dwa obrazki (słupki i łańcuszek) bo wymyśliłam sobie takie ozdobne poduszki do sypialni.
Jednak kiedy przyszywałam drugi skończony obrazek do uszytej wcześniej poszewki, coś się poprzestawiało w mojej głowie i projekt przestał mi się podobać.

IMG_20230211_130059.jpg

IMG_20230211_130106.jpg

Admittedly, I have a great fondness for old knitting and all handicrafts, but after all, the world is moving forward.
And so my crochet pictures, along with my pillowcase, rested at the bottom of the closet, among other forgotten knitting.

Wprawdzie mam wielki sentyment do dawnych robótek ręcznych i wszelkiego rękodzieła ale przecież świat idzie do przodu.
I tak moje szydełkowe obrazki wraz z poszewkami na poduszki spoczęły na dnie szafy, wśród innych zapomnianych robótek.

When my first macramé hung on my bedroom wall, I longed for something more. I thought for a long time and, searching through my old works, I found these abandoned ones.
Inspiration came quickly....

Kiedy moja pierwsza makrama zawisła na ścianie sypialni, zapragnęłam czegoś więcej. Długo myślałam i przeszukując moje stare prace znalazłam te porzucone.
Natchnienie nadeszło szybko...

4bEjbgCbFMvAGbwxD9CJfJUznpDy21P1gb5kciUwoKrnYbGbNVgJCYqeZ85KnBL1AKJ3KgBhd7YKZcHzZmJNin1vC5wauLGpb2nq4EzLY9vsLNgSBK1xP4s8nUxJirPSbUB9GJ3sqKbwjSvjsRHgaGV9TVmK9ue1bFnEN1oFKJ9xFJ3Qdc.jpeg

Picture + painted stick from the garden + tassels = macramé.
To do it!

Obrazek + pomalowany patyk z ogrodu + frędzle = makrama.
Do dzieła!

First I went to the garden to look for suitable sticks. You know, the kind that are curved and naturally cool.
I cut the sticks I found from a fig tree to the right length and then painted them with white paint (not too carefully, to get an aged effect).

Najpierw poszłam do ogrodu poszukać odpowiednich patyków. Wiecie, takich zakrzywionych i naturalnie fajnych.
Znalezione patyki z drzewa figowego obcięłam na odpowiednią długość a potem pomalowałam białą farbą (niezbyt dokładnie, żeby uzyskać efekt starości).

Then I made a cord (chain pattern) on crochet and attached the pictures to a stick with it.
To make my next macramé ready, they was still missing the tassels. With them you can get the desired effect.

Potem zrobiłam na szydełku sznurek (wzór łańcuszka) i przymocowalam nim obrazki do patyka.
Żeby moje kolejne makramy były gotowe, brakowało im jeszcze frędzli. Dzięki nim można uzyskać oczekiwany efekt.

IMG_20230320_220817.jpg

So I made tassels and attached them to crochet pictures.
My next two macramé patterns were ready!

Zrobiłam więc frędzle i przymocowałam je do szydełkowych obrazków.
Moje kolejne dwie makramy były gotowe!

IMG_20230427_165334.jpg

IMG_20230427_165323.jpg

Zdjęcia własne by @grecki-bazar-ewy.