Handmade olive wood kitchen board / Ręcznie robiona deska kuchenna z drewna oliwki [ENG|PL]

Olive wood is used in Greece not only for fuel, but also for various artistic and utilitarian products.Drewno z drzew oliwki wykorzystuje się w Grecji nie tylko na opał, ale również do różnych wyrobów artystycznych i użytkowych.

IMG_20230325_105558.jpg

There are plenty of tourist stores in Greece with a variety of olive wood products - from jewelry to furniture.However, these wooden products are not cheap although in truth beautiful.W Grecji jest mnóstwo sklepów turystycznych z przeróżnymi wyrobami z drewna oliwki - od biżuterii do mebli.Jednak te wyroby drewniane nie są tanie chociaż na prawdę piękne.

IMG_20230325_105541.jpg

IMG_20230325_105546.jpg

Since my husband can probably make anything, we found time to make a few items from olive wood, especially since we have such wood on hand. We decided to start with a small project - a kitchen board.Ponieważ mój mąż potrafi zrobić chyba wszystko, znaleźliśmy czas na wykonanie kilku przedmiotów z drewna oliwki, zwłaszcza że takie drewno mamy pod ręką. Postanowiliśmy zacząć od małego projektu - od deski kuchennej.

IMG_20230220_171240.jpg

IMG_20230321_130529.jpg

It was not so easy because the right piece of wood had to be leveled and sanded. The sanding itself took a really long time....Nie było to takie proste bo odpowiedni kawałek drewna trzeba było wyrównać i oszlifować. Samo szlifowanie trwało na prawdę długo...

IMG_20230324_151149.jpg

IMG_20230324_151155.jpg

IMG_20230324_151212.jpg

IMG_20230324_151207.jpg

The finished board looked very nice but still needed some work - I had to soak it in oil. I gently rubbed the oil with a soft cloth, centimeter by centimeter and slowly. The wood immediately took on beautiful hues, as if new life had entered it.Gotowa deska wyglądała bardzo ładnie ale wymagała jeszcze trochę pracy - musiałam ją nasączyć oliwą. Delikatnie wcierałam oliwę miękką ściereczką, centymetr po centymetrze i powoli. Drewno od razu nabierało pięknych odcieni, jakby wstępowało w nie nowe życie.

IMG_20230324_151933.jpg

IMG_20230324_151544.jpg

IMG_20230324_151822.jpg

IMG_20230324_151919.jpg

Our new kitchen board is beautiful, natural and decorating our kitchen. We are glad that we invited a piece of the olive grove into our home. The board will certainly serve us for many years to come.Nasza nowa deska kuchenna jest piękna, naturalna i zdobi naszą kuchnię. Cieszymy się że zaprosiliśmy cząstkę gaju oliwnego do naszego domu. Deska na pewno będzie nam służyć przez wiele lat.

IMG_20230325_105536.jpg

IMG_20230325_105529.jpg

Looking at our new kitchen board we feel that we are ready for another, this time a bigger olive wood project.Patrząc na naszą nową deskę kuchenną czujemy że jesteśmy gotowi na kolejny, tym razem większy projekt z drewna oliwki.

Copyright @grecki-bazar-ewy.