Handmade olive wood coffee table / Ręcznie robiony stolik kawowy z drewna oliwki [ENG/PL]

Olive wood kitchen board recently made by my husband, turned out not only very pretty, but also practical. Large, smooth and resistant to scratches and knife marks.

Deska kuchenna z drewna oliwki zrobiona niedawno przez mojego męża, okazała się nie tylko bardzo ładna, ale również praktyczna. Duża, gładka i odporna na zarysowania oraz ślady od noża.

Satisfied with the kitchen board, we decided to do a bigger project. We dreamed of an olive wood coffee table for our terrace.

Zadowoleni z deski kuchennej zdecydowaliśmy się na większy projekt. Zamarzył nam się stolik kawowy z drewna oliwki na naszym tarasie.

IMG_20230325_110948.jpg

IMG_20230325_110849.jpg

IMG_20230325_110754.jpg

IMG_20230325_110908.jpg

So my husband trimmed another piece of olive wood, this time larger. Then he sanded and smoothed them for a long time - first with coarse sandpaper and then with finer sandpaper.
He prepared two pieces of wood but smoothed them only on one side, leaving the other side naturally rounded along with the bark of the tree.

Mój mąż przyciął więc kolejne kawałki drewna oliwki, tym razem większe. Potem długo je szlifował i wygładzał - najpierw grubym papierem ściernym a potem drobniejszym.
Przygotował dwa kawałki drewna ale wygładził je tylko z jednej strony, drugą stronę zostawił naturalnie zaokrągloną razem z korą drzewa.

IMG_20230220_171303.jpg

IMG_20230321_130532.jpgIMG_20230321_130555.jpg

The problem turned out to be the legs of the table because olive wood is very heavy.
However, I knew that recently it is fashionable to combine wood with metal, only where to get metal legs for the table?
And this is where the local recycling center came to the rescue, where I found metal chairs.
All we had to do was cut the backs off the chairs and paint them.
The white color definitely matched our terrace.

Problemem okazały się nogi stolika ponieważ drewno oliwki jest bardzo ciężkie.
Wiedziałam jednak że ostatnio jest modne połączenie drewna z metalem, tylko skąd wziąć metalowe nogi do stołu?
I tu z pomocą przyszło nam miejscowe centrum recyclingu, gdzie znalazłam metalowe krzesła.
Wystarczyło obciąć oparcia z krzeseł i je pomalować.
Do naszego tarasu zdecydowanie pasował biały kolor.

IMG_20230323_130842.jpgIMG_20230323_130853.jpg

IMG_20230324_123733.jpg

IMG_20230324_123741.jpg

Just when we thought our table was almost ready, another problem arose.
Well, the naturally rounded bottom of the table was not level and it took us a very long time to screw the metal frame. After all, the table could not wobble, it had to stand stable.

Kiedy myśleliśmy że nasz stolik jest już prawie gotowy, pojawił się kolejny problem.
Otóż zaokrąglony naturalnie spód stolika nie był równy i przykręcenie metalowego stelażu zajęło nam bardzo dużo czasu. Przecież stolik nie mógł się chwiać, musiał stać stabilnie.

IMG_20230324_133534.jpg

IMG_20230324_133546.jpg

Finally, the table stood evenly and I could get on with applying oil to the wood. With each passing minute, the wood took on shades and our coffee table looked nicer and nicer.

W końcu stolik stał równo i mogłam zająć się nakładaniem oliwy na drewno. Z każdą kolejną minutą drewno nabierało odcieni a nasz stolik kawowy wyglądał coraz ładniej.

IMG_20230325_104848.jpg

IMG_20230325_104840.jpg

IMG_20230325_105115.jpg

IMG_20230325_111016.jpg

IMG_20230325_111657.jpg

The new table required a new environment, so I sewed new honey-colored covers for the cushions of the bamboo armchairs and sofa.
Now our terrace looks quite different and is ready for the coming summer.

Nowy stolik wymagał nowego otoczenia, uszyłam więc nowe pokrowce w miodowym kolorze, na poduszki bambusowych foteli i sofy.
Teraz nasz taras wygląda całkiem inaczej i jest gotowy na nadchodzące lato.

IMG_20230325_111220.jpg

IMG_20230325_111302.jpg

IMG_20230325_112102.jpg

IMG_20230325_110934.jpg

IMG_20230325_111704.jpg

IMG_20230325_111309.jpg

Copyright @grecki-bazar-ewy.