DIY patio curtains / Zasłonki na patio DIY [ENG/PL]

I decided that my wooden patio definitely needed the curtains so fashionable lately. Decorative pieces of fabric tied in the corners, moved by the wind and giving a sense of privacy.
Uznałam że moje drewniane patio zdecydowanie potrzebuje tak modnych ostatnio zasłonek. Ozdobnych kawałków materiału przywiązanych w rogach, poruszanych wiatrem i dających poczucie prywatności.

IMG_20230519_125116.jpg

Of course, I decided to make such curtains myself.
Oczywiście postanowiłam sama wykonać takie zasłonki.

IMG_20230519_124941.jpg

IMG_20230519_124925.jpg

I cut the material in a color matching the facade of the house into 8 equal pieces - two for each corner of the wooden patio.
I folded the edges of the cut fabric and stitched them on the sewing machine.
Materiał w kolorze pasującym do fasady domu obcięłam na 8 równych kawałków - po dwa na każdy róg drewnianego patio.
Brzegi obciętej tkaniny podwinęłam i przeszyłam na maszynie do szycia.

IMG_20230511_114855.jpg

IMG_20230511_114726.jpg

IMG_20230511_114737.jpg

IMG_20230511_141546.jpg

Some string was needed to attach the curtains so I used cotton lace in the same color.
I cut it into strips of equal length and sewed them to the curtains, five strips to each, equally spaced.
Do przymocowania zasłonek potrzebne były jakieś sznurki więc wykorzystałam bawełnianą koronkę w tym samym kolorze.
Obcięłam ją na paski równej długości i przyszyłam je do zasłonek, po pięć pasków do każdej, w równych odstępach.

IMG_20230511_120837.jpg

IMG_20230511_161518.jpg

It was a bit of syzyphus work but what to do, not the first and not the last. Handiwork has it that it needs perseverance and patience.
Była to trochę syzyfowa praca ale cóż zrobić, nie pierwsza i nie ostatnia. Prace ręczne mają to do siebie, że potrzebują wytrwałości i cierpliwości.

When my curtains were all ready and had the lace strings sewn on, I prepared more strings to string them up in the corners of the patio. I made them from the same lace - good thing I had plenty of it.
Kiedy moje wszystkie zasłonki były już gotowe i miały doszyte koronkowe sznurki, przygotowałam kolejne sznurki do podwiązania ich w rogach patio. Zrobiłam je z tej samej koronki - dobrze że miałam jej dużo.

IMG_20230519_125902.jpg

IMG_20230519_125059.jpg

IMG_20230519_125128.jpg

When my curtains were ready it remained for me to attach them to the corners of the patio, as I had planned beforehand.
However, the last point of my project was not at all the easiest. I changed the way I hung the curtains several times until I was finally satisfied. In the process, I went in and out of the chair countless times, which I needed because of the height of the patio beams.
Kiedy moje zasłonki były już gotowe pozostało mi przymocować je w rogach patio, tak jak to wcześniej zaplanowałam.
Jednak ostatni punkt mojego projektu wcale nie był najłatwiejszy. Kilka razy zmieniałam sposób zawieszenia zasłonek aż w końcu byłam zadowolona. Przy tym niezliczoną ilość razy wchodziłam i schodziłam z krzesła, które było mi niezbędne ze względu na wysokość belek patio.

IMG_20230519_125230.jpg

IMG_20230519_125301.jpg

My efforts were worth the patience because I am satisfied with the end result.
This summer it will be very pleasant for us to spend our free time and dine in the shade of the patio decorated with my curtains.
Moje starania były warte cierpliwości bo jestem zadowolona z efektu końcowego.
Tego lata będzie nam bardzo przyjemnie spędzać wolny czas i spożywać posiłki w cieniu patio ozdobionego moimi zasłonkami.

IMG_20230519_125009.jpg

IMG_20230519_140420.jpg

IMG_20230519_124524.jpg

IMG_20230519_124501.jpg

Copyright @grecki-bazar-ewy.